2021.02.28 Vasárnap
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás - Vackor Óvoda

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ és 20/B.§ alapján
pályázatot hirdet a
Mosonmagyaróvári Vackor Óvoda óvodavezetői beosztásának ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre

2021. augusztus 1-jétől 2026. július 31-ig, 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye:

Mosonmagyaróvári Vackor Óvoda 9200 Mosonmagyaróvár, Kormos ltp.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • A 2011.CXC.törvény (Nkt.) 67.§(1) bekezdése valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21/A.§ (1) a) pontjában felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • Legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz óra foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • A Kjt. 20.§(2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodában szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratmásolatok
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
 • szakmai önéletrajz;
 • vezetői program;
 • a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentum másolatok;
 • nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • nyilatkozat az Nkt.63/B.§ d) pontja alapján kéri-e a pályázati eljárás során a Nemzeti Pedagógus Kar szakmai ajánlását;
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betöltésének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:

 

Dr. Árvay István polgármester, 06-96-577-804

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) címére történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A véleményezési eljárást követően Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2021. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu

 

Pályázati felhívás letöltése

Vissza