2019.03.18 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Álláshirdetés-Család- és Gyermekjóléti Központ

 „Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján

pályázatot hirdet

a  Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői feladatainak ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése. Az intézmény közfeladatai: családsegítés, közösségi ellátások/szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés,
 • rendelkezzen:

- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Alapellátások 1. pontban felsorolt felsőfokú képesítéssel,

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlat,

-          az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek,

-          vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év vezetői gyakorlat
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
 • B kategóriás vezetői engedély
 • idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetői elképzelések,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezését adja pályázata tartalmának a pályázat elbírálásában, a kinevezésben közreműködő személyek általi megismeréséhez,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-805 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnökének címezve Mosonmagyaróvár Térségi Társulás címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) A borítékon kérjük feltüntetni, Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői pályázat.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás  Társulási Tanácsa által létrehozott eseti bizottság –-a jogszabályokban előírt határidők betartásával - meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Képviselő-testület az elbírálás határidejéig meghozza döntését.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő társulási ülés.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- Személyügyi Központ internetes oldalán

- Mosonmagyaróvár város honlapján: www.mosonmagyarovar.hu

Vissza